Referenci

Referenci XVI Konferencji


dr José-Luis Bazán
doradca COMECE ds. migracji, azylu i wolności religijnej

Urodzony w 1966 r. w San Sebastian. Uzyskał doktorat na podstawie pracy nt. praw człowieka w prawie międzynarodowym na Uniwersytecie Nawarry, gdzie był sekretarzem Instytutu Praw Człowieka. Jest specjalistą w dziedzinie międzynarodowej i konstytucyjnej ochrony praw człowieka. Wykładał w Instytucie Katolickim w Paryżu i na Uniwersytecie Króla Juana Carlosa w Madrycie. Dzięki uczestnictwu w wielu konferencjach, np. w Santiago de Chile, Meksyku, Rio de Janeiro i Buenos Aires, jego działalność akademicka rozwijała się również w Ameryce Łacińskiej. Opublikował kilka opracowań i artykułów naukowych na temat praw człowieka, a w szczególności wolności religijnej, praw dzieci oraz prawa do edukacji. Był również doradcą Sądu Najwyższego w Hiszpanii i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w sprawach dotyczących praw rodzicielskich oraz wolność sumienia i religii. Obecnie jest radcą prawnym COMECE ds. migracji, azylu i wolności religijnej, a także wykładowcą praw podstawowych na Międzynarodowym Uniwersytecie w La Rioja (Logrono, Hiszpania).


gen. dr Mieczysław Bienek

gen. dr Mieczysław Bienek
generał Wojska Polskiego w stanie spoczynku

Urodzony w 1951 r. w Krapkowicach (woj. opolskie). Absolwent Akademii Sztabu Generalnego im. gen. broni Karola Świerczewskiego i Królewskiej Akademii Studiów Obronnych w Wielkiej Brytanii. W 2004 r. obronił doktorat w zakresie bezpieczeństwa narodowego na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Członek Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego w Warszawie oraz w Waszyngtonie. Profesor wizytujący Kolegium Obrony NATO w Rzymie oraz Narodowego Uniwersytetu Obrony w Waszyngtonie. Od stycznia do lipca 2004 r. dowódca Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe/PKW w Iraku podczas operacji „Iraqi Freedom”. W latach 2007–2009 był doradcą Ministra Obrony Narodowej Polski. W 2009 r. objął stanowisko Polskiego Przedstawiciela Wojskowego przy Komitetach Wojskowych NATO i UE. Autor wielu podręczników, książek i artykułów z zakresu bezpieczeństwa narodowego i strategii wojskowej.


Dr Adam BODNAR
Rzecznik Praw Obywatelskich

Urodzony w 1977 r. w Trzebiatowie (woj. zachodniopomorskie). W 1999 r. ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a w 2000 r. porównawcze studia prawa konstytucyjnego na Central European University w Budapeszcie. W 2006 r. uzyskał tytuł doktora nauk prawnych w Instytucie Nauk Prawno-Administracyjnych UW. W latach 90. angażował się w działalność ruchów antyrasistowskich w Stowarzyszeniu „Nigdy Więcej”. W latach 2010–2015 pełnił funkcję wiceprezesa Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Jako adiunkt w Zakładzie Praw Człowieka WPiA był wykładowcą na Uniwersytecie Warszawskim. W 2008 r. został ekspertem Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej, gdzie zajął się doradztwem w zakresie przestrzegania praw człowieka w Polsce. Zasiadał w Radzie Ekspertów Europejskiego Instytutu na rzecz Równości Płci i Rady Dyrektorów Funduszu ONZ na rzecz Ofiar Tortur. Sprawował również funkcję przewodniczącego rady programowej Fundacji Panoptykon, prezesa Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy. W 2011 r. wyróżniony został Nagrodą Tolerancji przez Stowarzyszenie Lambda Warszawa. W 2015 r. objął stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich.


ks. prof. dr hab. Józef BUDNIAK
Uniwersytet Śląski w Katowicach, były prezydent Międzynarodowej Wspólnoty Ekumenicznej

Urodzony w 1952 r. w Cieszynie. Ukończył studia teologiczne w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. Kapłan diecezji bielsko-żywieckiej, profesor Uniwersytetu Śląskiego. Prowadzi badania naukowe związane z teologią ekumeniczną i historią Kościoła ze szczególnym uwzględnieniem problematyki wyznaniowej na terenach Śląska Cieszyńskiego i Republiki Czeskiej, jedności chrześcijan w Europie i wynikającej z niej misji Kościoła, oraz hagiografii i historii Kościoła na Śląsku, w Czechach i na Morawach. Jako wybitny ekspert w tych obszarach wydał ponad sto publikacji naukowych i popularnonaukowych. Jest członkiem Międzynarodowej Wspólnoty Ekumenicznej, Polskiej Akademii Nauk, Komitetu Krajowych Ekumenicznych Dni Biblijnych, Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego oraz Sekcji Wykładowców i Profesorów Ekumenizmu.


prof. Jerzy Buzek

Prof. dr hab. Jerzy Buzek
poseł do PE, były przewodniczący Parlamentu Europejskiego, były premier RP

Urodzony w 1940 w Śmiłowicach w byłej Czechosłowacji. W 1963 r. ukończył inżynierię chemiczną na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Politechniki Śląskiej. W 1969 r. otrzymał tytuł doktora, w 1979 r. doktora habilitowanego, a w 1997 r. tytuł naukowy profesora nauk technicznych. W latach 1980–1986 i po roku 1989 r. działał w NSZZ „Solidarność”. W 1997 r. uzyskał mandat posła z listy AWS. W latach 1997–2001 pełnił funkcję premiera rządu koalicji AWS-UW. Za jego rządów Polska przystąpiła do NATO, rozpoczęto również rozmowy nad przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Od 2004 r. jest posłem do Europarlamentu. Od 2009 do 2012 r. pełnił funkcję przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Był członkiem Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz Ochrony Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz Konferencji Przewodniczących Komisji Parlamentu Europejskiego. Wielokrotnie odznaczany, m.in. Orderem Orła Białego. Doktor honoris causa kilkunastu uczelni.


Dr Ewa CZACZKOWSKA
historyk, dziennikarka, publicystka, pisarka

Urodzona w 1961 r. Ukończyła historię oraz dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. W 2013 r. uzyskała tytuł doktora nauk historycznych. Została pracownikiem naukowym w Katedrze Teorii, Aksjologii i Prawa Mediów Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jej działalność naukowa obejmuje obszar badań nad historią mediów, biografistyką, medioznawstwem. Jako dziennikarka pracowała w latach 1988–1990 w tygodniku „Zielony Sztandar”, następnie od 1990 do 2013 r. w dzienniku „Rzeczpospolita”. W 2010 r. założyła Fundację Areopag XXI i została jej prezesem, a w 2011 r. portal internetowy Areopag21.pl. Współpracuje z tygodnikami „Gość Niedzielny”, „Do Rzeczy”, a także „Idziemy” oraz kwartalnikiem „Homo Dei”, a od 2013 r. również z portalem internetowym Stacja7. Współorganizowała Festiwal Filmów Dokumentalnych „Kino z duszą”. Jest autorką książek biograficznych o ks. kard. Stefanie Wyszyńskim, św. Faustynie Kowalskiej, błog. ks. Jerzym Popiełuszce. Za dorobek publicystyczny trzykrotnie została wyróżniona nagrodą „Feniks” przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickich. Jest członkiem Międzynarodowej Akademii Bożego Miłosierdzia.


Ks. Mykoła DANILEWICZ
zastępca dyrektora Departamentu ds. Współpracy z Kościołami w Ukraińskim Kościele Prawosławnym Patriarchatu Moskiewskiego

Urodzony w 1977 r., formację teologiczną odbył w poczajowskim seminarium duchownym. W latach 1998–2003 studiował na Moskiewskiej Akademii Duchownej. Studiował także w Grecji, we Włoszech i we Francji. W latach 2004–2007 pracował w Departamencie ds. Współpracy z Kościołami Patriarchatu Moskiewskiego. Święcenia kapłańskie przyjął w 2007 r. Od tego czasu zajmuje się sprawami współpracy z Kościołami z ramienia Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego.


Bp Bohdan DZIURACH
sekretarz Synodu Biskupów Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego

Urodzony w 1967 r. w Horucku (Ukraina). Święcenia kapłańskie otrzymał w 1991 r. Jest biskupem pomocniczym archieparchii kijowskiej oraz biskupem tytularnym Vagady. Od 2006 r. pełni funkcję sekretarza Synodu Biskupów Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, a od 2009 r. jest kierownikiem administracji Kościoła.

Loading...