Konferencja 2013

XIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA
Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej

Rodzina we współczesnej Europie

 

 

Rodzino, czym jesteś?

Rola rodziny, jako naturalnej i podstawowej komórki życia społecznego, wywodzącej się z małżeństwa, stała się ostatnio przedmiotem poważnych sporów w Europie, a za nim poszły niepokojące działania, które są sprzeczne z chrześcijańską antropologią i lansują inną, naukową – jak twierdzą – wizję człowieka i świata. XIII konferencja krakowska, z cyklu: „Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej” chce się bliżej przyjrzeć temu zjawisku, pytając głównie o to, czym jest rodzina dla chrześcijan i jak w tym świetle oceniać próby jej redefinicji i ewentualne skutki społeczne, do których takie działania mogłyby doprowadzić.
Rodzino, czym jesteś? Nie sądzę, by ktokolwiek w przeszłości mógł postawić tak absurdalne pytanie. Rodzinę, czyli matkę, ojca i dzieci, z ich rodowodem, a więc dziadkami i babciami, traktowano zawsze jako twór natury, będący konsekwencją woli Boga. On stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę, zlecając im, by oddani sobie we wzajemnej miłości, przekazywali życie swoim dzieciom i zapełniali ziemię, która została im dana. Życie każdej istoty ludzkiej pochodzi od Boga, który w swoich zamiarach daje człowiekowi możliwość uczestnictwa w Boskim planie stworzenia i On zawsze decyduje, komu udzielić daru przekazywania życia, w jakikolwiek sposób miałoby się ono pojawić, a komu nie. Daru nie można traktować jako prawa, zawsze jednak można o niego prosić.

XIII konferencja krakowska chce przypomnieć podstawowe prawdy i zasady dotyczące rodziny, wynikające z Chrystusowej ewangelii, którymi kieruje się rodzina chrześcijańska, wskazać na jej zagrożenie ze strony ideologii gender i kulturowe, społeczne i gospodarcze konsekwencje upadku tradycyjnej rodziny. Takie przypomnienie jest potrzebne przede wszystkim dlatego, że we współczesnym świecie, wiele wpływowych środowisk, akcentując absolutną równość każdej jednostki ludzkiej, głosi poglądy totalnie negujące wizję, miejsce, potrzebę i zadania tradycyjnego małżeństwa i rodziny, głównie jej chrześcijańskiego modelu. Wysiłki ukierunkowane na ustanowienia w świecie nowej cywilizacji bez Boga, bez trwałych więzów międzyludzkich, korzystającej z wolności bez odpowiedzialności, podejmowane są i dziś.
Model chrześcijańskiego małżeństwa i rodziny, uznany przez jego przeciwników za zbyt krępujący ludzką wolność, wielokrotnie usiłowały zniszczyć w czasach nowożytnych środowiska ateistyczne, a zwłaszcza ideologie narodowego socjalizmu i komunizmu, zaś współcześnie podjęli się tego zadania twórcy ideologii gender. Od epoki oświecenia, obok małżeństwa religijnego wprowadzono małżeństwa cywilne i rozwody, odbierano małżeństwom religijnym skutki cywilne, a nawet zakazywano ich zawierania, powierzano wychowanie dzieci różnym instytucjom państwowym, co doprowadzało do osłabienia, a nawet niekiedy do destrukcji rodziny.
Ideologia genderowa, odrzucająca istnienie Boga i praw natury i chrześcijaństwo, a także każdą inną religię, neguje wpływ biologii na ukształtowanie płci człowieka i jego struktury psychofizycznej. Płeć ma być wynikiem wychowania w kręgach kultury i stereotypów życia przyjmowanych w określonym społeczeństwie. Męskość i kobiecość nie wypływają z natury człowieka, nie stanowią też elementu jego tożsamości i osobowości. Płeć ma wprawdzie podstawowe znaczenie, ale nie stanowi trwałej cechy człowieka, stąd można ją zmieniać, nawet wielokrotnie, co w konsekwencji zaprzecza sensowności trwałych związków, jakimi są tradycyjne małżeństwo i rodzina. Wystarczą związki partnerskie, dostępne każdemu w każdej konfiguracji, także między osobami tej samej płci.
Chrześcijańska i genderowa wizja więzi międzyludzkich to są dwa przeciwstawne sobie światy, nie mające nawet punktów stycznych w pojmowaniu godności człowieka, sensu i celu jego życia, stąd też ta ideologia jest poważnym zagrożeniem dla chrześcijańskiej cywilizacji, dla społeczeństwa i dla kultury w której to społeczeństwo wzrastało. Łatwo także przewidzieć, jaki wpływ na gospodarkę mogą mieć w przyszłości tak głębokie zmiany, jakie są dziś lansowane.

Właśnie tymi trudnymi sprawami zajmie się tegoroczna XIII konferencja krakowska, na którą wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy. Program konferencji i nazwiska fachowców, którzy wezmą w niej udział, dają pewność, że będzie to debata poważna, bo jest ona wyrazem troski o przyszłość takiej Europy, która zna i ceni korzenie, z których wyrosła.

bp. Tadeusz Pieronek

 

Trzynasta edycja Międzynarodowej Konferencji z cyklu „Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej” odbyła się pod hasłem „Rodzina we współczesnej Europie”. Honorowym gościem wydarzenia w dniu otwarcia, czyli 13 września 2013 r., był – już po raz kolejny – Prezydent Bronisław Komorowski, któremu bardzo bliska jest tematyka związana z rodziną i jej cywilizacyjną rolą. W ciągu dwóch dni konferencji debaty poświęcone były przede wszystkim zagadnieniom związanym ze znaczeniem rodziny dla rozwoju człowieka i ładu społecznego. Tego dotyczyła zwłaszcza pierwsza sesja spotkania, podczas której przedstawiciele Kościołów chrześcijańskich wyłożyli teologiczne i społeczne koncepcje rodziny obecne w tradycji prawosławnej, katolickiej i protestanckiej.

Podczas debat i spotkań warsztatowych wiele miejsca poświęciliśmy również procesom ideologizacji życia w społeczeństwie postmodernistycznym i związanym z tym zagrożeniom na jakie narażona jest istota rodziny chrześcijańskiej. Nasi goście mogli wysłuchać szeregu wystąpień i komentarzy do współczesnych procesów politycznych, w których rodzina bywa traktowana instrumentalnie przez rozmaite lobby związane z „modnymi” dziś w Europie teoriami, takimi jak feminizm czy gender studies. Tematyka ta spotkała się z najżywszym zainteresowaniem słuchaczy. Zgromadziła bowiem znaczących specjalistów analizujących zjawiska z różnych pozycji kulturowych: prof. Marguerite Peeters, prof. Ingę Iwasiów, abp Henryka Hosera, Gyorga Holvenyi’ego czy Rię Oomen-Ruijten. Paneliści spierali się głównie o naturę współczesnego feminizmu i genderyzmu, które dla jednych mają charakter nauk, a dla innych są zjawiskami o cechach ideologii. Co do tego nie było zgody, poza jednym punktem. Obie strony debaty uznały, że gender jest jedną z aktualnych kategorii analitycznych, czyli swego rodzaju „pryzmatem”, przez który interpretuje się dziś wiele zjawisk społecznych, i obyczajowych, oraz procesy psychologiczne, a nawet literaturę współczesną i klasyczną.

W dyskursie, prowadzonym w pięknej scenerii południowej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej, nie zabrakło także miejsca na ocenę działań instytucji Unii Europejskiej i analizę kierunków polityki europejskiej, której przedmiotem jest rodzina. W tym obszarze wypowiadali się przede wszystkim eksperci z think-tanków oraz europosłowie. Główna linia rozbieżności między dyskutującymi w tej sesji dotyczyła odpowiedzi na następujące pytanie: Czy i w jakim zakresie instytucje europejskie wywierają presję na politykę i rozwiązania prawne dotyczące rodziny w państwach członkowskich UE? Warto podkreślić, że wyraźnie różne zdanie na ten temat mieli nawet ci europosłowie, którzy należą do tej samej – chrześcijańsko-demokratycznej – rodziny partyjnej w parlamencie Europejskim.

Konferencji towarzyszyły – jak zawsze – także wydarzenia kulturalne oraz „program” religijny. Do tradycji krakowskich spotkań należy uroczysta Eucharystia, którą organizujemy pierwszego dnia po sesjach panelowych. Organizatorzy starają się aby co roku odprawić ją w innym, symbolicznym dla Krakowa i historii Polski, miejscu. W tym roku Msza św., której przewodniczył patron całego przedsięwzięcia, kard. Stanisław Dziwisz, a homilię wygłosił abp Wiktor Skworc z Katowic, odbyła się w Kościele Paulinów „na Skałce” – w miejscu, gdzie został zamordowany późniejszy patron Polski i miasta Krakowa, bp Stanisław ze Szczepanowa. Natomiast wieczorem wszyscy uczestnicy spotkania byli zaproszeni na bankiet do Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha”. Tam, w nieco już luźniejszej atmosferze, prowadzono dalsze kuluarowe debaty związane z aktualną problematyką polityczną i kulturową w Europie.

krakow2013-PLkrakow2013-EN